​​​vithaya.jpg 
นายเกดิษฐ  เกิดโภคา
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ​

 

< February 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 27 
  การประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
  ประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินของบุคลากรสำนักหอสมุด
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
  เวทีผู้บริหารพบประชาคมหาวิทยาลัยนเรศวร
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด (วาระพิเศษ)
 19 
 20 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 "KKU Maker Green Festival 2020"
 21 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 "KKU Maker Green Festival 2020"
 22 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 "KKU Maker Green Festival 2020"
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 1