​​​​pheeras.jpg
​นายพีระ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 

< October 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 30 
  การประชุมเกี่ยวกับพระไตรปิฎกของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 1 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2562
  เข้าร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 2 
 3 
  การประชุมหารืออัตราค่าตอบแทนของรองผอ.
 4 
  ร้านเปเปอร์ คัพ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
 5 
 6 
 7 
  ประชุมปรึกษา หารือเกี่ยวกับการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานตามคณะต่าง ๆ
 8 
  เข้าร่วมการประชุมเตรียมรับการประเมินหลักสูตร
 9 
  นัดนิสิต ชื่อ น.ส.กมลเนตร โช๊ะรัมย์ เก็บข้อมูล/เข้าสัมภาษณ์
 10 
  กิจกรรม Road Show คณะศึกษาศาสตร์
 11 
  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับบริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด
 12 
 13 
 14 
 15 
  การประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2562
 16 
  กิจกรรม Road Show วิทยาลัยนานาชาติ
  การประชุมเกี่ยวกับภารงานของงานการเงินและพัสดุและงานเทคโนโลยีห้องสมุด
 17 
  กิจกรรม Road Show คณะพยาบาลศาสตร์
 18 
  เข้าร่วมการประชุมเรื่อง "โครงการจัดทำวิดีทัศน์และหนังสือประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร"
 19 
 20 
 21 
  เข้าร่วมพิธีวางศิาฤกษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัย-ประถมศึกษา) และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างโรงเรียน
  มอบใบประกาศนียบัตรนิสิตเก็บทองได้
  กิจกรรม Road Show คณะทันตแพทยศาสตร์
 22 
 23 
  วันปิยะมหาราช
 24 
  กิจกรรม Road Show คณะสาธารณสุขศาสตร์
 25 
  การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 26 
 27 
 28 
  กิจกรรม Road Show คณะแพทยศาสตร์
 29 
  เข้าร่วมทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ครบรอบ 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 และโครงการ "ภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน"
  กิจกรรม Road Show คณะวิศวกรรมศาสตร์
  นิสิตคณะ BEC นัดตรวจวิดีโอประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
  กิจกรรม Road Show วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 30 
  กิจกรรม Road Show คณะสังคมศาสตร์
 31 
 1 
  กิจกรรม Road Show คณะนิติศาสตร์
 2 
 3