​​​​pheeras.jpg
​นายพีระ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 

< August 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 27 
 28 
 29 
 30 
  กิจกรรม Library Say Hi ครั้งที่ 4
  การประชุมหารือข้อราชการฯ ครั้งที่ 4/2563 (ผอ.ลาป่วย นอนรพ.)
 31 
  (รองผอ.เกดิษฐ เกิดโภคา แทน) เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี
 1 
 2 
 3 
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR ตามเกณฑ์ EdPex
 4 
 5 
 6 
 7 
  เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูล 5 ด้าน ของแต่ละหน่วยงาน นำเสนอในรูปแบบ power point แสดงเป็นรูปกราฟ หน่วยงานละ 10 นาที
 8 
 9 
 10 
 11 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563
 12 
  วันหยุด
 13 
 14 
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6