​​​​pheeras.jpg
​นายพีระ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 

< February 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 27 
  ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) วาระพิเศษ
 4 
  ประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินของบุคลากรสำนักหอสมุด
 5 
 6 
  ร่วมถ่ายภาพหมู่ ทีมบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
 7 
  กิจกรรม Library Say Hi: เรื่องเล่าชาวสำนัก
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
  เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  เวทีผู้บริหารพบประชาคมหาวิทยาลัยนเรศวร
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด (วาระพิเศษ)
 19 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
 20 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 "KKU Maker Green Festival 2020"
 21 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 "KKU Maker Green Festival 2020"
 22 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 "KKU Maker Green Festival 2020"
 23 
  เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
  เข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 1