​​vithaya.jpg 
นางสาวรวิวรรณ    นาพิมพ์  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและทรัพยากรสารสนเทศ​

 

< May 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
  นำเสนอผลการดำเนินงาน
 30 
  การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 1 
  การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย
 2 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
 3 
  ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 4 
 5 
 6 
 7 
  ประชุมวิเคราะห์ภาระงาน
  วิทยากรโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์
  ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 8 
  ประชุมการจัดพื้อนศูนย์เทปธรรมะ
 9 
 10 
  อบรม Database Access นิสิตแพทย์แนวใหม่
 11 
 12 
 13 
  โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
 14 
  โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
 15 
  โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
   เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคณะ ครบรอบ 26 ปี และพิธีเปิดศูนย์บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (USIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
  ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 28 
  ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 29 
 30 
 31 
 1 
 2