​​vithaya.jpg 
นางสาวรวิวรรณ    นาพิมพ์  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและทรัพยากรสารสนเทศ​

 

< August 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 27 
 28 
  วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 29 
 30 
  วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 31 
 1 
 2 
  อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลนิสิตบัฯฑิตศึกษา คณะสาธารณสุข
 3 
  อบรม TQA
 4 
  วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 5 
 6 
  วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์
 7 
  นำเสนอผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 8 
 9 
 10 
 11 
  วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  อบรมการค้นฐานข้อมูลสำหรับอาจารย์แพทย์
 12 
 13 
  วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
  หลักการสืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างความใฝ่รู้กับผู้เรียน
 2 
 3 
  กิจกรรมค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1
 4 
 5 
 6