​​vithaya.jpg 
นางสาวรวิวรรณ    นาพิมพ์  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและทรัพยากรสารสนเทศ​

 

< September 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 31 
 1 
  หลักการสืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างความใฝ่รู้กับผู้เรียน
 2 
 3 
  กิจกรรมค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
  กิจกรรมค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2
 9 
  ประชุมคณะอนุกรรมการร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี
 10 
  นิสิตแสดงผลงานกลุ่ม
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจักซื้อ e-book
 11 
 12 
 13 
 14 
  ประชุมกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด "การเตรียมความพร้อมจัดงาน NU Book Fair 2020"
 15 
 16 
  จัดทำข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 17 
  อบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแหล่งทุนต่างๆ
 18 
  อบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแหล่งทุนต่างๆ
 19 
  อบรมการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแหล่งทุนต่างๆ
 20 
 21 
 22 
  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 19
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
  พบท่านอธิการบดี เพื่อนำเสนอข้อมูล "การปรับปรุงอาคารแสงเทียนเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนิสิต"
 30 
  ร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ม.นเรศวร
 1 
  สัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ
 2 
 3 
 4