​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< May 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
  ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ โครงการวิจัยด้านการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562
 30 
  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางครภัณฑ์คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการขัยเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานปกิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  บัณฑิตวิทยาลัย ขออนุญาตนำผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้โครงการ Erasmus จากประเทศฝรั่งเศษ พบท่านอธิการบดี
  ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ (ปฐมวัยและประถมศึกษา) และกองกฎหมาย ขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการของครูใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 1 
  ประธานการประชุมการเพิ่มรายวิชาและเพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
 2 
  ประธานการประชุมและร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการศึกษาไทย 4.0 ครั้งที่ 3/2562
 3 
  ประธานการประชุมปรึกษาหารือเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  อ.ปัญญา คณะศึกษาศาสตร์ ขออนุญาตนำ ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวนิชศิลลป เข้าพบเพื่อหารือการจัดฝึกอบรมสอนกีฬาลอนโบวล์ส
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เที่ยบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ผู้อำยวยการวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์) ครั้งที่ 3
 4 
 5 
 6 
  เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคง และรับชมการถ่ายทอดทดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
 7 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 2 วาระที่ 2 (20 มกราคม 2559- 19 มกราคม 2562) ครั้งที่ 3/2562
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562
  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 8 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61) ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61) ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับภาษาอังกฤษ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9 
 10 
  ประธานเปิดกิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
 11 
 12 
 13 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 14 
  เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพิษณุโลก
  ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผล ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 15 
  ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 17 (สาขาวิชาทัศนศิลป์)
 16 
  ประธานในพิธีบวงสรวงมวลสารสำหรับใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคล ครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
  ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2562
  กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอเข้าพบเพื่อบันทึก VDO กล่าวยินดีในการเป็นเจ้าภาพและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม AUAP
 17 
  เข้าร่วมงาน 131st AIT Graduation Ceremony
 18 
 19 
 20 
  บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิตอล"
 21 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562
 22 
  ประธานเปิดศูนย์บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมพร้อมทำบุญเลียงพระ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 23 
  ประชุมคณะกรรมการโครงการ วมว. ครั้งที่ 1/2562
 24 
  พิธีขึ้นเสาเอกอาคารภายใต้โครงการ Smart City
  ประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
  ประธานเปิดโครงการ "การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบวิจัยของประเทศ"
  ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการวงดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
  ประธานในพิธีปิดโครงการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562
 25 
 26 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
 27 
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการเป็นวิทยากรหลักสูตรลูกไก่เพื่อประกอบการรับรองในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
 28 
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการเป็นวิทยากรหลักสูตรลูกไก่เพื่อประกอบการรับรองในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
 29 
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการเป็นวิทยากรหลักสูตรลูกไก่เพื่อประกอบการรับรองในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
 30 
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการเป็นวิทยากรหลักสูตรลูกไก่เพื่อประกอบการรับรองในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2562
  ประธานและกล่าวเปิดโครงการทักษะศิลป์ดนตรีไทย (NU-มน08-162)
 31 
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการเป็นวิทยากรหลักสูตรลูกไก่เพื่อประกอบการรับรองในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิทยาศาสตร์) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 1 
  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (Speaking) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
 2