​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< October 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 30 
  ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
  ประธานฝ่ายฆราวาสถวายการต้อนรับและถวายภัตราหารเพล
  ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการด้านการพัฒนาภาษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 1 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประธานการประชุมหารือเชิงนโยบายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร
 2 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (8 สิงหาคม 2561- 7 สิงหาคม 2562) ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (26 กันยายน 2561-25 กันยายน 2562) ครั้งที่ 1/2562
  ประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายและนิทรรศการภาพถ่าย The exhibition tells the story through the lens หัวข้อ "Life and nature ชีวิตและธรรมชาติ"
  ประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์
  ประธานในพิธีเปิดโครงการ On the way we are #2
  ร่วมงานสถาปนาสมาคมผู้เสียสละพิษณุโลก ครบรอบปีที่ 46
 3 
  เข้าร่วมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็น "BCE in Action"
 4 
  เข้าร่วมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็น "BCE in Action"
 5 
 6 
 7 
 8 
  ประชุมสรรหาคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2562
 9 
 10 
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 11 
  ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวทิยาลัยนเรศวร กับ บริษัทเอเวอร์มอร์ จำกัด
  คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ U Store ขอเข้าพบอธิการบดี เพื่อนำเสนอผลงาน
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
  ประธานการรับมอบห้องน้ำคนพิการ
 12 
  ประชุมคณะกรรมการประเมินรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น 60 ปี วช. ครั้งที่ 1/2562
 13 
  กิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 14 
  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 15 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562
  เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถานบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์
 16 
  ประธานการประชุมการเตรียมความพร้อม The 31th AUAP Annual Conference 2019
  ประชุมหารือ หัวข้อ การขอความอนุเคราะห์ค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของบริษัท เอ็ม เจ อาร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
 17 
  ประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร บนเขตพื้นที่สูง ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีมอบใบ
 18 
  ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำ "โครงการจัดทำวิดีทัศน์และหนังสือประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร"
  กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอนำคณะผู้บริหารจาก ธนาคารออมสินภาค 7 เข้าพบท่านอธิการบดี
  ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการด้านการพัฒนาภาษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประธานการประชุมบุคลากรชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 19 
 20 
  ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5/2562
 21 
 22 
 23 
 24 
  คณะผู้บริหารจาก National Chi Nan University ประเทศไต้หวัน ขอเข้าเยี่ยมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
 25 
  เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 26 
  เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2562
 27 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562
 28 
  ประชุมหารือ เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
 29 
  ประธานในพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี เข้าสู่ปีที่ 17 และเข้าร่วมโครงการ "ภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจของแผ่นดิน"
  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว. ครั้งที่ 2/2562
 30 
  ประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
 31 
  เป็นวิทยากรถ่ายทอด "นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์
 1 
 2 
 3