​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี ​

< January 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 31 
 1 
 2 
  สัมภาษณ์แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 3 
  สอนรายวิชา 001231 "ชีวิตคืออะไร"
 4 
  ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและร่วมพิธีลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัย ระหว่างกระทรวงกลาโหม และมหาวิทยาลัยนเรศวร
 5 
 6 
  ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์ละครเวที
 7 
  ประธานเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องการคัดลอกเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน
 8 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562
  ประธานในการให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา
 9 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ "บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น"
 10 
  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3
 11 
  ผู้อำนวยการกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอเข้าพบเรื่อง การดำเนินงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
  ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1 (1/2562)
 12 
 13 
 14 
  ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดการแปลทางวิชาการของ วช. ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562
 15 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)
  คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเข้าพบเพื่อหารือ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 16 
  ประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
 17 
  กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 : RIN สายอาชีวศึกษา-ภาคใต้
 18 
  กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 : RIN สายอาชีวศึกษา-ภาคใต้
 19 
  กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 : RIN สายอาชีวศึกษา-ภาคใต้
 20 
  ร่วมงานเลี้ยงรับรองวิทยากรและสมาชิกสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์
 21 
  Professor Chii Dong Chen จาก Academia Sinica, Taipei, Taiwan, R.O.C. และ Professor Li-Chu Tsai จาก Department Molecular Science Engineering, National Taipei of University Technology (NTUT) ขอเข้าพบอธิการบดี เพื่อปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ
  ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษ The 4th Symposium
  ประชุมคณะกรรมการโครงการทบทวนความเหมาะสม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2562
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61) ครั้งที่ 3/2561
  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) การปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 61) ครั้งที่ 3/2561
 22 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.) ประจำปี 2562
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2562
 23 
 24 
  ประธานมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 25 
  งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
 26 
  ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
 27 
 28 
 29 
  กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 : RIN อาจารย์สายอาชีวศึกษา
 30 
  กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 : RIN อาจารย์สายอาชีวศึกษา
  ร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer"
 31 
  กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 : RIN อาจารย์สายอาชีวศึกษา
  การประชุม เรื่อง "How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer"
 1 
  ประธานในการประชุมชี้แจง พูดคุยและตอบข้อซักถามของชาวบ้าน ผู้ปกครองและชุมชน การปรับโอนโรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก เข้าสู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 2 
  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : RIN สายอุดม (งานวันนักประดิษฐ์)
 3 
  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : RIN สายอุดม (งานวันนักประดิษฐ์)