< January 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 31 
  วันหยุด วันสิ้นปี
 1 
  วันหยุด วันสิ้นปี
 2 
  ประชุมหัวหน้างานกองส่งเสริมการวิจัย
  ประชุมบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัย
  คณะบริหารธุรกิจฯขอปรึกษาหารือเรื่องการทำประกาศระดับคณะ
 3 
  ประชุมรองคณบดีด้านวิจัย
 4 
  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่กองส่งเสริมการวิจัย
 5 
 6 
 7 
  ประชุมหัวหน้างานกองส่งเสริมการวิจัย
 8 
  การประชุมคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2562
 9 
 10 
 11 
  สกอ. ประเมินการดำเนินโครงการ TM ประจำปี2561
 12 
 13 
 14 
  อบรมลูกไก่ 7
  ประชุมหัวหน้างานกองส่งเสริมการวิจัย
 15 
  อบรมลูกไก่ 7
  ประชุมชี้แจงการทำสัญญางบประมาณรายได้ ประจำปี 2562
 16 
  อบรมลูกไก่ 7
 17 
  อบรมลูกไก่ 7
 18 
  อบรมลูกไก่ 7
 19 
 20 
 21 
  ประชุมหัวหน้างานกองส่งเสริมการวิจัย
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
  ประชุมหัวหน้างานกองส่งเสริมการวิจัย
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3