​​​​​​vithaya.jpg 
​​รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

< January 2020 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 30 
  ไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมตรวจสอบและประเมินงานวิจัยของนิสิตวชิระ
  สอนวิชา 303212
 31 
  ไปราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมตรวจสอบและประเมินงานวิจัยของนิสิตวชิระ
 1 
  สอนวิชา 303382
  สอนวิชา 305323
 2 
  นัดหมอมะพร้าว
  ปฏิบัติการวิชา 305323
 3 
  ประชุมหารือการจัดกิจกรรม Academic Integrity
  ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4 
 5 
  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมทำความสะอาดลานสมเด็จฯ และแจกเกียร์ทอง
  สอนชดเชยวิชา 303212 และวิชา 305323 กับ 303382
 6 
  เชิญร่วมพิธีเปิดอาคารบริการสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคาครุณัณฑ์ฯ ครั้งที่ 1/2563
  สโมสรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าพบสวัสดีปีใหม่
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง​ประเทศไทย​เข้าพบ สวัสดีปีใหม่
  สอนวิชา 303212
 7 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้ที่ 1/2563
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ /2563
 8 
  คณบดีเข้าร่วมอบรม AUN-QA
  สอนวิชา 303382
  สอนวิชา 305323
 9 
  คณบดีเข้าร่วมอบรม AUN-QA
  ปฏิบัติการวิชา 305323
 10 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ ขอเข้าพบคณบดี
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ขอเข้าพบคณบดี
  ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ พร้อมด้วยทีมวิจัย มาสวัสดีปีใหม่
  บ.ศาลาแดง ขอเข้าพบคณบดีและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 11 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
 12 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  งานแต่งงาน ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา(แหวว)
 13 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ครบรอบ 19 ปี
  ประชุมวางแผนการสอนวิชา life privacy
  นัดคุณหมอวิกร
 14 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  กล่าวต้อนรับ Prof. Ken Satoh จากสถาบัน National Institute of Informatics
  ผศ.ดร สมลัษณ์ วรรณฤมล ฯ เข้าพบคณบดี
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงรักษาอาคารฯ
  ผศ.ดร.สุธนิตย์ พุทธพนม เข้าพบคณบดี
 15 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  เข้าร่วมงานทำบุญครบรองวันสถาปนา ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ปีที่ 48
  คุณสุกัญญา ผนึกทอง คุมสอบแทน วิชา 303382 และวิชา 305323
  คุณเกียรติชัย นิสิต ป.เอก ขอเข้าพบคณบดี
  ประชุมหารือร่วมกับบริษัทพนัส
  ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ เข้าพบคณบดี
 16 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  เข้าร่วมพิจารณาผล Campus agreement
   พิธีเปิด งาน Railway Challenge ค่าย 6
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
  เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2563 เรื่อง Everyday Emergencies:เหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน
 17 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2563 เรื่อง Everyday Emergencies:เหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน
  คุณสุกัญญา ผนึกทอง คุมสอบแทน วิชา 303212
  คุณณัฐดนัยขอพบคณบดี (นิสิต ป.เอก คณะบริหารธุรกิจ)
  ประชุมหารือ โครงการ เดิน วิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สอบวิทยานิพนธ์ Mr.Mahesh นิสิตปริญญาเอก
  สอบหัวข้อ วิทยานิพนธ์ คุณณัฐศักดิ์
 18 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
  ตรวจข้อสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา
  Mr.Mahesh meets advisor
  นิสิตณัฐศักดิ์ขอนัดพบ
  นิสิตเกียรติชัยขอนัดพบ
  นัดพบ ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร กรมอุตุนิยมวิทยา
 19 
  (ช่วงสอบกลางภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562)
 20 
  ไปราชการ ศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรปริญาตรี 2 ปริญญา ม.ธรรมศาสตร์
  (งด)สอนวิชา 303212
 21 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
  คุณกล้า วารีพิทักษ์ นิสิต ป.โท ขอเข้าพบ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  คุณเกียรติชัย นิสิต ป.เอก ขอเข้าพบคณบดี
 22 
  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563
  สอนวิชา 303382
  สอนวิชา 305323
  คุณเกียรติชัย นิสิต ป.เอก ขอเข้าพบคณบดี
 23 
  ไปราชการ วิภาคการนำเสนอผลงานวิจัย ประชุมวิชาการ ม.พะเยา
  (งด) ปฏิบัติการวิชา 305323
 24 
  ประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ดร.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด ขอหารือคณบดีเรื่องนำเสนอบทความ
  คุณเกียรติชัย /Mr.Mahesh / Natthasak นิสิต ป.เอก ขอเข้าพบคณบดี
 25 
  สอนชดเชยวิชา 303212
  สอนชดเชยปฏิบัติการวิชา 305323
 26 
  กำหนดส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 27 
  พิธีเปิดโครงการ YSCและเป็นกรรมการ
  ประชุมพิจารณาผลการเช่าอินเทอร์เน็ต
  เปิดงาน Gear Vioce Season1
  มอบทุน YSC
  สอนวิชา 303212
 28 
  สอนวิชา Life privacy
  ประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ผศ.ดร.อาวุธ ลภิรัตนากูล
  ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ เข้าพบคณบดี
  พบ อาจารย์มะพร้าว
  ประชุมพิจารณาผลการเช่าอินเทอร์เน็ต
 29 
  ประเมินการทดลองปฏิบัติงาน นายกฤษณะ ไกรกิจราษฎร์
  ประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ดร.วัชรพงษ์ ขาวดี
  สอนวิชา 303382
  สอนวิชา 305323
 30 
  สอนวิชา Life privacy
  คณะผู้บริหารรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
  ปฏิบัติการวิชา 305323
 31 
  ประชุมหารือกับบริษัทด้านภาษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ บ.ไอสมาร์ท
  ตรวจสอบภายในรายงานผลการการตรวจสอบสถานวิจัย
  ดร.จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด เข้าพบคณบดี "การดำเนินงานวิจัย (เขียนบทความลงตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ)"
 1 
 2